Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 03 quan điểm phát triển.
Một là, phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, bền vững.
Hai là, phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ và đô thị gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ba là, phát huy nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu của sự phát triển; xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa là nền tảng, sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh.
Mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *