Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp rất cần sự tham gia đóng góp của công nghệ chế biến để tạo giá trị gia tăng. Với sự tiến bộ của KHCN, cộng với sự sáng tạo của các đơn vị, ngày nay có thể chế biến nhiều sản phẩm từ nông sản với chi phí thấp, tiếp cận được với thị trường luôn thay đổi và khó tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *