Bên bờ hạnh phúc

Ở Việt Nam, quyền tự do tính ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của người dân. Điều này thể hiện rõ bằng những quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành cho thấy đường lối, chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Tuy nhiên, quyền tự do phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *