Phân loại rác thải luôn là vấn đề gây nhiều nhức nhối mặc dù pháp luật đã có những quy định. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, những quy định chưa thực sự đi vào đời sống. Bên cạnh những bất cập trong việc triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn thì kiến thức cũng như ý thức của một bộ phận người dân về câu chuyện này còn hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *