Một trong những tiểu mục của đề án xây dựng đô thị thông minh đó là ứng dụng “app công dân”. “App công dân” là công cụ giao dịch giữa người dân với chính quyền, hiện nay, dù mới qua giai đoạn thí điểm chưa lâu nhưng nhờ công tác vận động, tuyên truyền người dân biết đến app và sử dụng app để chuyển tải những ý kiến xây dựng rất có giá trị, đặc biệt là dịch vụ phản ánh hiện trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *