Trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Qua đó, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Gia đình văn hóa góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *