Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đô thị văn minh, TP. Vĩnh Long tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Trong đó, việc nâng cao ý thức cộng đồng thông qua công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là yếu tố quan trọng, nền tảng để thành phố thực hiện thành công Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *