Bên bờ hạnh phúc

Năm 2023, tình hình kinh tế cả nước tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Long vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh – GRDP ước đạt gần 41 ngàn 480 tỷ đồng, tăng 2,61% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm so với định hướng do sản xuất công nghiệp suy giảm, nhưng bù lại sản xuất nông nghiệp và thương mại, dịch vụ vẫn tăng trưởng khá. Trong đó, tỷ trọng ngành nông nghiệp và thủy sản chiếm gần 40%; ngành công nghiệp và xây dựng là hơn 16% và các ngành dịch vụ gần 44%. Do đó, tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *