Xác định việc hoàn thiện hệ thống giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Vì thế, ngay từ khi tái lập tỉnh năm 1992, tỉnh Vĩnh Long đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ. Nhờ đó đến nay hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *