Trà Ôn là một trong các huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Vĩnh Long, chiếm khoảng 8% dân số. Tập trung chủ yếu ở 4 xã: Tân Mỹ, Trà Côn, Hựu Thành và Thiện Mỹ. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đối với người đồng bào dân tộc đã được thực hiện. Trong đó, việc tạo điều kiện để người dân tộc tiếp cận tín dụng chính sách, vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế, đã hỗ trợ nhiều gia đình từng rất khó khăn, là hộ nghèo nay đã vượt khó, vươn lên khấm khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *