Xác định việc nâng cao giá trị sản xuất ngành công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho người lao động tại địa phương…Vì thế, ngay sau khi tái lập tỉnh, Vĩnh Long đã quan tâm việc quy hoạch, đầu tư phát triển các khu – tuyến công nghiệp tại địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *