5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng được ngành y tế thực hiện thường xuyên, liên tục và trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *