Vì nguyện vọng của cử tri, Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giữ mối quan hệ công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương, Trung ương … và các hoạt động tại kỳ họp Quốc hội. Chính những ý kiến đóng góp của người dân đã góp phần giúp cho các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *