Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra; đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG ngày 16/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Việc ban hành kế hoạch giám sát nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên cho biết, trên cơ sở những nội dung giám sát, kiểm tra nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Trưởng đoàn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lắp. Dự kiến chia thành ba đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đợt I được tiến hành từ ngày 10/3 đến ngày 18/3/2021 với nội dung giám sát việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã tiến hành thành lập Ban bầu cử).

Đối với kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các đoàn giám sát xem các địa phương thực hiện có đúng quy định không.

Trong quá trình giám sát, các đoàn kiểm tra sẽ xem xét tình hình triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; xem các địa phương có vướng mắc gì không đối với tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hiện nay, các địa phương đang trong quá trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử). Để đảm bảo đúng tiêu chí đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn giám sát cũng phải kiểm tra lại. Đối với người tự ứng cử thì sẽ thực hiện tại  địa phương mà họ sinh sống và làm việc. Còn Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương ương giới thiệu.

Ngoài ra, các đoàn giám sát cũng thực hiện công tác công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử ở địa phương; Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử. Đặc biệt, các đoàn giám sát nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương để tháo gỡ vướng mắc cho họ.

Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên.

Đợt II, từ ngày 01/4 đến 17/4/2021, các đoàn giám sát sẽ kiểm tra việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã; Việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ.

Các đoàn giám sát cũng kiểm tra việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo quy định của Luật, chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử, trên cơ sở danh sách hiệp thương của những người ứng cử, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và các địa phương sẽ công bố người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Ngoài ra, các đoàn giám sát cũng kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri, việc chia khu vực bỏ phiếu. Một nội dung đáng chú ý là các đoàn giám sát sẽ thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người  ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đợt III, từ ngày 02/5 đến ngày 20/5/2021, ngoài các nội dung giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử; tình hình triển khai thông tin tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, các đoàn giám sát còn tiến hành kiểm tra việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; Việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử.

Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên, riêng đợt 2 và đợt 3, trên cơ sở nhân sự được Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 11, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhân sự cụ thể tham gia đoàn giám sát.

Theo Kế hoạch giám sát, giao Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức phục vụ các Đoàn giám sát. Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia vào cuối mỗi đợt giám sát.

Trong quá trình giám sát, các đoàn giám sát sẽ gặp gỡ cử tri để thực hiện cuộc bầu cử. Nếu phát hiện có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì các đoàn giám sát sẽ phải chuyển đến đơn thư đó đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.v

Theo hoidongbaucu.quochoi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *