Xây dựng nếp sống văn minh đô thị được xem là nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các địa phương. Với mục tiêu đó, những năm qua Thành phố Vĩnh Long đã tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang lại đô thị, phấn đấu xây dựng Thành phố Vĩnh Long trở thành đô thị “Sáng – xanh -sạch – đẹp và văn minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *