Với tính nhân văn sâu sắc trong hoạt động gắn kết yêu thương của Ủy ban Mặt trận Tổ cuốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã giúp cho nhiều người nghèo được chỗ ở vững chắc, an tâm lao động để thoát nghèo, và được hưởng thụ công bằng hơn các dịch vụ thiết yếu của xã hội trong cuộc sống. Từ đó, giúp cho người dân củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, gắn bó và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *