Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương sẽ được Nhà nước hỗ trợ để đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn. Vì vậy, đến khi thực hiện nông thôn mới nâng cao, các địa phương chỉ tập trung nâng chất các tiêu chí, nhằm phát huy tốt hơn những giá trị đích thực từ xây dựng nông thôn mới. Song, do tiêu chí nông thôn mới nâng cao chủ yếu thuộc nội lực địa phương, nên ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của địa phương, còn phải kể đến những yếu tố khách quan tác động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *