Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong xây dựng NTM, các địa phương đã vận dụng rất tốt quan điểm lấy dân làm gốc, xem dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *