Liên kết là từ khoá được nhắc đến rất nhiều trong những năm qua, đặc biệt là Liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết được cho là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế nông nghiệp và làm giảm sức cạnh tranh của nông sản đồng bằng. Trong bối cảnh đó, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị là giải pháp đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm qua nhằm giúp nông sản đồng bằng vượt qua thách thức, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *