Hạn mức sử dụng đất là một khái niệm thường xuyên được sử dụng trong rất nhiều tình huống pháp lý có liên quan đến đất đai. Hạn mức này cũng chính là yếu tố quyết định yêu cầu tách thửa của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *