Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội khóa XIV thông qua vào năm 2017. Sự ra đời của Luật này, lần đầu tiên hoạt động hỗ trợ đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã được quy định tại một văn bản pháp quy ở cấp độ cao nhất. Đây là cơ sở để hình thành một hệ thống quy định và chính sách hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *