Thời gian qua, thông qua các chương trình, chính sách khuyến công đã được triển khai đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương, góp phần tăng trưởng về quy mô và giá trị sản xuất ngành công nghiệp khu vực và cũng như cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động Khuyến công cũng đã góp phần thúc đẩy, hỗ trợ các ngành nghề công nghiệp nông thôn, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cho các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *