Thực tế cho thấy, trong những giai đoạn khó khăn, nông nghiệp thường đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Hiện nay, nông nghiệp đang được quan tâm đầu tư xứng tầm để giải quyết những điểm nghẽn từ lâu còn tồn tại. Một trong những vấn đề cốt lõi đó là đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Ứng dụng tốt khoa học công nghệ mới sẽ tạo nên giá trị gia tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *