Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, và những thách thức phi truyền thống, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân cần phải tăng cường liên kết, áp dụng tư duy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để có thể tận dụng cơ hội và chủ động hội nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *