Nghị quyết 31 là nghị quyết có tính lịch sử, tạo ra bước ngoặt mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nêu bật các vấn đề vừa khái quát, vừa đủ rõ về những nhận định, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa 11, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho thời kỳ mới, tạo tiền đề quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *