Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội 13 của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *