Sáng 12/06, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam tổ chức phiên họp thứ ba.  Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Các đại biểu đã nghe báo cáo cụ thể tình hình triển khai nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới, đánh giá về những kết quả đã được cho đến nay, theo đó, các nhóm tổng kết đã chủ động triển khai các phần việc được giao, các công việc cơ bản bám sát kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo thông qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *