Ngày 11/12, tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cử tri Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XIV; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, ngân sách nhà nước năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ trân trọng tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cùng những kiến nghị, đề xuất xác đáng của cử tri lực lượng vũ trang Thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) và 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới các đại biểu cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ năm 2016, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bạn bè quốc tế trân trọng, khâm phục, đánh giá cao những thành tựu của Nhà nước và nhân dân Việt Nam…

Tuy nhiên, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó dự báo, tác động trực tiếp đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam như chủ nghĩa dân tộc thực dụng, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố quốc tế… Những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng ngày càng bộc lộ rõ nét; hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối ngày càng công khai, trắng trợn và nguy hiểm hơn.

Cùng với đó là sự xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là chiến tranh mạng, làn sóng di cư tự do, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ô nhiễm môi trường…

Không để bị động trong bất cứ tình huống nào

Giải đáp các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh chính là yếu tố tiên quyết để triển khai tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; đi cùng với đó là công tác giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh cho các cấp, các ngành và tất cả người dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động trong bất cứ tình huống nào. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

“Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng-an ninh là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội,” Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ lực lượng vũ trang cần chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn việc thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng; thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tham gia làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ lực lượng vũ trang phải xây dựng và luyện tập thường xuyên các phương án tác chiến phòng thủ, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phối hợp với các ngành, các cấp để huy động được sức mạnh tổng hợp. Cùng với đó là nhiệm vụ tổ chức tốt công tác nắm tình hình, để từ đó tham mưu hiệu quả hơn, dự báo đúng, trúng; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân.

Đi đầu trong đấu tranh chống suy thoái, tự chuyển hóa, tự diễn biến

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lực lượng vũ trang phải đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng; là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến.

Bộ Chính trị vừa qua đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” – trên cơ sở đấu tranh cũng là để tự hoàn thiện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đi liền với đó là chú trọng đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phải xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh.

“Kẻ thù không bao giờ mong chúng ta mạnh. Chúng có rất nhiều âm mưu thâm độc, xảo quyệt hòng chuyển hóa chế độ chính trị của đất nước ta, muốn lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Mục tiêu của “diễn biến hòa bình” là làm sao để những người Cộng sản tự diễn biến, tự chuyển hóa. Âm mưu của các thế lực thù dịch là hết sức thâm độc, xảo quyệt nhưng chúng có làm được hay không là tùy thuộc ở chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng được nội bộ trong sạch, vững mạnh thì kẻ thù không làm gì được,” Chủ tịch nước chỉ rõ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhưng tinh thần tự giác chấp hành là yếu tố quan trọng nhất. Cùng với đó, vai trò nêu gương của người lãnh đạo, chỉ huy cũng hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng giải đáp ý kiến của cử tri đề cập đến tồn tại hiện nay, đó là việc nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa theo kịp với Luật đã ban hành, khiến cho việc triển khai thực hiện Luật còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; đồng thời đánh giá cao ý kiến cử tri về việc cần có quy định cụ thể về thẩm quyền, trang thiết bị, phương tiện thực hiện xử phạt hành chính, đảm bảo thực thi pháp luật nghiêm minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận các ý kiến cho rằng cần phải coi trọng kết hợp quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội trong chiến lược chung, trong kế hoạch chung, trong từng dự án, từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó, cần có sự rà soát, thẩm định lại các dự án trọng yếu về quốc phòng-an ninh, liên quan đến khu vực phòng thủ, khắc phục kịp thời những dự án có dấu hiệu sai trái, thua lỗ đã được các phương tiện truyền thông đại chúng nêu, có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm, không để thua lỗ kéo dài. Đi liền với đó là việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra thiệt hại./.

Nguồn: TTXVN/VIETNAM+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *