Hội thảo  là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra; cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 từ năm 2013 đến nay.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *