Thủ tướng chỉ đạo trong năm 2023, ngành Nông nghiệp cần tiếp tục tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; lấy nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực và nông thôn là nền tảng”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *