Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư triển khai quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bao gồm: Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết này.       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *