Đây là hội nghị quan trọng nhằm xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 và nội dung Báo cáo chính trị cùng các văn bản sẽ được thảo luận tại Đại hội sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *