Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua (475/475 đại biểu). Nghị quyết quyết nghị: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa 15 giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *