Nhấn mạnh các Trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài là người đại diện cho Đảng và Nhà nước tại sở tại, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các thành viên cần luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *