Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *