Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng Công an nhân dân” nhằm tiếp tục khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đồng thời nhìn lại kết quả vận dụng tư tưởng của Người về thi đua yêu nước trong lực lượng Công an nhân dân, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *