Năm 2022, hầu hết các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long gặp khó  khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, do 19 tiêu chí đều được nâng lên. Tuy nhiên, bằng quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh đã  phát huy vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.Từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *