Triển khai thực hiện mục tiêu xóa cơ bản nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, 6 tháng đầu năm nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã vận động quỹ vì người nghèo được gần 54 tỷ đồng, đạt trên 188% so với kế hoạch năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *