Nhằm thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu  thầu, giám sát và đánh giá đầu tư. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *