Đánh cắp số phận

Để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2010 là phát triển từ 150 – 200 trang trại, hiện nay, Ngành Nông nghiệp tỉnh đã xây dựng chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại như: Ưu tiên hỗ trợ về vốn, thông tin, xúc tiến thương mại, đào tạo nhân lực, trong đó tập trung đầu tư đối với các hộ có quy mô diện tích từ 3 ha trở lên.

Đặc biệt, các chủ trang trại còn được tạo điều kiện tiếp cận với các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến công và khuyến ngư để áp dụng có hiệu quả vào quá trình sản xuất.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *