Từ năm 2011, nông dân ĐBSCL triển khai thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn. Tại Vĩnh Long, qua 5 năm thực hiện, nông dân tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn với hiệu quả bước đầu rất khả quan, lợi nhuận tăng bình quân 4,6 triệu đồng/ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *