Chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Trọng tâm của chương trình là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ thế mạnh ở mỗi địa phương. Vĩnh Long được đánh giá giàu tìm năng phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP. Thực tế triển khai chương trình từ năm 2019 đến nay tỉnh đã  ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *