Đầu năm 2022 Chính phủ ban ngành Nghị quyết số 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Ngân hàng chính sách xã hội được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Ngay khi được phân bổ nguồn vốn, ngân hàng chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các phiên giao dịch bổ sung tập trung giải ngân kịp thời nguồn vốn các chường trình tín dụng theo nghị quyết 11 đến các hộ vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *