Xuất phát từ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ Đại hội lần thứ IX, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long chọn phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 2 khâu đột phá, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2010- 2015 và chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2015- 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *