Tỉnh Vĩnh Long hiện có 65 di tích được xếp hạng, trong đó 11 di tích cấp quốc gia và 54 di tích cấp tỉnh. Công tác bảo vệ di vật, cổ vật được quan tâm, chú trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *