Thông qua chức năng thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí vừa góp phần định hướng dư luận xã hội, vừa góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt chức năng này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *