Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long luôn tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng ở địa phương.  

      

           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *