Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các đơn đơn vị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công tại địa phương. Theo đó, tập trung thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *