Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, chú trọng chuẩn hóa chuyên môn, kỹ năng cho người làm công tác xã hội, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long không chỉ thực hiện tốt chức năng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ tại Trung tâm mà còn phát huy vai trò kết nối nguồn lực, chăm lo các đối tượng yếu thế, triển khai các mô hình, chương trình, dự án thiết thực ngoài cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *