Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử nước nhà. Thắng lợi này là kết tinh của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần ấy, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trà Ôn luôn chung sức, chung lòng, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp, nổi bật nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *